< Hoppa till innehåll

Tveksam Användning Av Skattemedel

Möjligen är inte inte detta förbjudet, men helt klart är det en tveksam användning av skattemedel.

Proxy by proxy

Många som har personlig assistans har också en god man, antingen för att personen inte kan sköta vissa delar av sitt liv, eller för att de av någon anledning inte vill. Många gånger, men inte alltid, är den som är god man en nära släkting eller familjemedlem. Någon som genuint vill personens bästa. Har man ingen nära släkting eller familj som kan eller vill vara god man, så utser tingsrätten en.

En god man ska vara en person som är rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig. För att tingsrätten ska bestämma om god man krävs det att den person som ansökan gäller samtycker eller är för sjuk för att förstå vad saken gäller. Godmanskap finns i 6 nivåer, kan man säga.

 1. Bevaka rätt och förvalta egendom
  a) Normalt uppdrag
  b) Mer krävande uppdrag
  c) Svårt uppdrag

 1. Sörja för person
  a) Normalt uppdrag
  b) Mer krävande uppdrag
  c) Svårt uppdrag

Storleken på arvodet beror dels på vad godmanskapet går ut på, samt vilken svårighetsnivå det ligger på. En god man som enbart har i uppdrag att bevaka rätt och förvalta egendom på normal nivå får ett årsarvode på 10% av prisbasbelopp (pbb för 2023 är 52 500 kr). En god man som har i uppdrag att bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person där uppdraget ses som svårt, får 20% + 20% av ett prisbasbelopp (totalt 21 000 kr) per år.

Det är nog ett ganska rimligt arvode för en god man som sköter sitt uppdrag.

Om man inte sköter sitt uppdrag, så är det väldigt bra betalt. Särskilt om du är god man åt säg 15 personer samtidigt, utan att lyfta ett finger. Då tjänar du plötsligt 315 000 kr före skatt.

Betalas godmanskap med skattemedel?

I grunden är det den person som har en god man som betalar arvodet, men om han eller hon tjänar mindre än 2,6 prisbasbelopp så betalas godmanskapet av den kommun där personen är folkbokförd. Jag vill påstå att det är ganska ovanligt att en person som har rätt till personlig assistans och är i behov av en god man, tjänar speciellt mycket pengar.

Utifrån mina egna iakttagelser så har över hälften, kanske så många som 65-70%, av de med personlig assistans en god man. De flesta av dem verkar ha en god man som de är släkt med, vissa har en som är tillförordnad av tingsrätten och som de inte har familjeband till, ytterligare några har en god man som är anställd inom kommunen.

Ytterst få har en god man som arbetar för ett assistansbolag och ganska nyligen har jag upptäckt att fler och fler har en god man som är anställd av företag enbart för att vara god man åt människor. Och det är här som det enligt mig blir ett problem.

Intressebevakare – med ekonomi och rättigheter i fokus

Så kallas tjänsten som företaget Optio annonserar ut i Västerås. I annonsen låter det ungefär som att arbetet går ut på att vara de svagas nutida Moder Teresa, vilket i och för sig inte behöver vara helt fel. Det är numera välkänt att Moder Teresa inte kanske var så helgonlik som många trodde.

Varför är det då ett problem med att ett privat företag anställer människor som sedan blir tillfördnade gode män? Till att börja med så får inte Optio 20 000 kr per år per godmanskap, den prislista jag har hittat är från 2013 så priserna lär vara rejält mycket högre idag.

arvode skattemedel
Prislista från Örnsköldsvik

Förutom den fasta avgiften på upp till 2 500 kr i månaden så debiterades även en timavgift på 995 kr/tim. Fortfarande gäller dessa priserna för 2013.

Något som tingsrätten i Västmanland var både orimligt och olagligt.

Utdrag ur tingsrättens dom

2018 lämnade Riksrevisionen en skrivelse till den dåvarande regeringen där man konstaterar att Optio i slutet av 2016 hade sammanlagt 191 uppdrag fördelat på endast 7 anställda. Alltså drygt 27 godmanskap per anställd i snitt. Räknat med den prislista vi har tillgång till från 2013, och under förutsättning att inga arbetstimmar blivit debiterade, så drog varje enskild anställd in 810 000 kr.

Att en tingsrätt har bedömt att det är olagligt för kommuner att anlita optio på det sätt man gör, är inget som stör Hudiksvalls kommun. Istället marknadsför och promotar Hudiksvalls kommun Optio som ”professionella ställföreträdare”.

Hudkisvall marknadsför Optio

Vid förordnandet av godmanskap som bedöms vara av normal svårighet så ska god man göra åtminstone ett besök hos sin huvudman per månad. Utöver detta ska man ha telefonkontakt och hålla sig uppdaterad om sin huvudmans levnadssituation. Det är säkerligen inte omöjligt att besöka 27 huvudmän per månad, det blir knappt 1 om dagen (om man även arbetar helger).

Riksrevisionen Skr. 2017/18:128

I slutet av 2022 hade företaget 18 anställda och en nettoomsättning på 681 000 kr per anställd. Då ska man också ha i åtanke att alla anställda inte arbetar med just godmanskap eller förvaltarskap, utan även sådan som exempelvis administratörer.

Under första kvartalet 2023 fakturerade Optio 250 000 kr enbart till Örsköldsviks överförmyndarnämnd.

2019 var det totala arvodet för godmanskap/förvaltarskap 870 000 000 kr, av vilka ungefär hälften betalades med kommunala skattemedel. Men då ska man också komma ihåg att Optio inte erhåller arvode för godmanskap och förvaltarskap, eftersom en sådan måste vara en fysisk person. Istället fakturerar Optio kommuner utanför arvodesystemet och därför är inte deras avgifter inkluderade i statistiken.

Optio får sina inkomster från skattemedel, so what?

Nu låter det kanske som att jag klagar på ett företag för att de drivs med skattemedel, men det är inte fallet. Även fast jag tycker att stat, region och kommun ska använda våra skattemedel sparsamt, så är jag inte emot att privata bolag arbetar i välfärden. Det jag är emot är företag som inte sköter sitt uppdrag trots att de fakturerar många gånger högre belopp än vad normen för arvode är.

Vad menar jag med att de inte sköter sig? Hittills har allt nästan handlat om ekonomin.

Den som är god man eller förvaltare åt en person som har assistans har vissa uppgifter de ska utföra. Till exempel se till att räkningen för assistansersättningen skrivs under varje månad.

god man räkning
Från Försäkringskassan

De flesta gode män och förvaltare sköter den uppgiften tillräckligt bra, även om det ibland blir fel eller tar lite längre tid. När det gäller gode män och förvaltare som har sin anställning genom Optio har det sett lite annorlunda ut.

God man, förvaltare, ombud och fullmakter

Häng med nu, för nu gäller det att göra skillnad på ombud och god man/förvaltare.

Detta är vad ett ombud kan och inte kan göra. Oftast är ombuden en kontaktperson på det assistansbolaget som den assistansberättigade använder sig av. Och syftet är att kontakten som gäller assistansen ska ske med detta ombudet i första hand. Ett ombud får inte lämna information på heder och samvete.

Den räkning som ska undertecknas varje månad ska undertecknas just på heder och samvete, något som alltså ett vanligt ombud inte har rätt att göra. Nedan är taget från en helt vanlig räkning för assistansersättning som ska signeras och skickas in till Försäkringskassan varje månad.

Om du är vårdnadshavare, god man eller förvaltare så får du skriva under räkningen på heder och samvete. En annan sak som vårdnadshavare, förvaltare och god man får skriva under är en fullmakt för ombud. En god man kan med andra ord utse en annan person som ombud för den assistansberättigade. Ett ombud är som sagt oftast en person på företaget eller kommunen som utför assistansen.

Ett registerutdrag för ställföreträdarskap (god man eller förvaltare) kan se ut på lite olika sätt. Den här har jag hittat på nätet och pilen har inte jag satt dit, så den betyder inget.

god man registerutdrag

Nu när vi gjort klart vad som är vad, och vilka behörigheter de har så kan man ställa upp det så här.

Ovan beskrivning är lite förenklad, men i stort sett så ser behörighen ut på det viset. Undantaget är att om en person har en förvaltare, så står den högst upp på behörighetslistan. En person med assistans eller hans/hennes vårdnadshavare kan med andra ord söka om att få en god man.

En god man kan i sin tur utse ett eller flera ombud (vilket även personen med assistans själv kan göra). Längst ner har vi en person som fått samtycke till att utföra eller skriva under en viss sak. Detta samtycke måste ges i samband med att handlingen ska utföras, och kan inte ges för framtida bruk. Däremot kan samtycket ges till precis vem som helst.

Vilket innebär att vem som helst kan skriva under en räkning på heder och samvete, så länge de får samtycke (just i stunden) att göra så för den assistansberättigades räkning.

Vad som har hänt är att den assistansberättigade har fått en god man tillförordnad, och den goda mannen är anställd av Optio. Ganska snart efter att godmanskapet påbörjats, så skriver den gode mannen en fullmakt där han eller hon utser ett ombud.

I den här fullmakten står det skrivet att ombudet har rätt att från och med dagens datum skriva under räkningen i den gode mannens ställe. Det står även att den gode mannen avsäger sig allt juridiskt ansvar för dokument som ombudet skriver under.

Exakt. Inget avtal, inget ansvar och kanske viktigast – ingen offentlig upphandling

I praktiken är han eller hon inte längre god man, eftersom han/hon inte utför sitt uppdrag utan har försökt delegera detta till en tredje person. Samtidigt fakturerar Optio överförmyndarnämnden sitt fasta månadspris, plus eventuell timkostnad. Trots att de inte utför vad som ingår i deras uppdrag.

Det är även viktigt att förstå att i detta läget har inte ombudet någon egentlig behörighet att skriva under räkningen, oavsett vad den gode mannen säger. Lagen upphör inte och förändras inte bara för att en god man skriver en sak på ett papper. Det är fortfarande så att vissa personer har behörighet att göra vissa saker, och att upphöja ett ombuds befogenheter till en god mans är inget en god man kan göra genom att kladda på ett papper.

Det händer dock att handläggare felaktigt har godkänt upplägget. I de fall så fakturerar Optio för en god man vars uppdrag sköts av ett ombud. Ombudet får i sin tur inget betalt för detta, men anses (åtminstone av Optio) ha fullt juridiskt ansvar istället för den gode mannen.

Fullmakt eller ful makt?
Det är hur lätt som helst att vara god man när någon annan utför arbetet, och dessutom har juridiskt ansvar

Detta förklarar hur en god man kan ha 27 huvudmän, de är egentligen bara gode män på pappret. Eller inte ens det, eftersom de även på pappret försöker ge bort det fulla ansvaret men inget av arvodet till tredje part.

Vad spelar det för roll vem som skriver under?

Det spelar roll av flera olika anledningar. Optio får väldigt mycket skattepengar utan att göra sitt jobb, vilket är illa nog. Jag som handlägger ärenden har även en mängd regler och lagar att förhålla mig till, som är godtyckligt nitiskt efterlevda. Ibland kan det vara supernoga vem som skriver under en handling, när de skriver under den, hur de skriver under den och i vilket sammanhang.

Andra gånger är det tydligen inte lika viktigt.

Låt mig förklara. Första gången jag fick ett ärende med en sån här fullmakt så var jag osäker på vad som gällde, så jag frågade våra specialister. Jag fick till mig att den fullmakten var absolut inte giltig, och att man inte kan göra på det viset. Varje gång jag råkat på en likadan fullmakt så har jag därför lagt tid och energi på att få tag på den som skrivit eller fått fullmakten, för att upplysa dem om att den inte är giltig.

Andra liknande fullmakter har haft en åtminstone rimlig förklaring, och har inte handlat om att ett företag ska fakturera miljontals kronor för ett erbete de inte utför. Det var först för några dagar sedan jag stötte på just den här typen av fullmakt. Därför hörde jag återigen av mig till våra specialister, egentligen inte för att fråga om fullmakten var giltig (eftersom det har jag fått reda på tidigare att den inte är).

Jag hörde av mig för att fråga om personen som skrivit fullmakten och försökt dumpa sitt ansvar (både praktiskt och juridiskt) på tredje part, bara ett par veckor efter tillförordnandet alls bör vara god man. Min tanke var att ringa överförmyndarnämnden och fråga dem om detta är något som de anser vara inom ramen för uppdraget som god man.

Helt plötsligt var det inte så självklart att fullmakten var ogiltig längre. Mycket märkligt. Helt plötsligt var det att ”man kan inte avfärda fullmakten bara sådär, utan då får vi utreda varje månad om vi kan godta den”.

What the actual fuck!?

Då ska vi ta ytterligare tid från vårt redan pressade schema och jaga folk på telefon. Folk som nästan aldrig svarar. Detta ska vi då göra varje månad för att utreda om den förbannade fullmakten gäller (i princip). Samtidigt som man säger att ”det är inte fullmakten i sig som ger någon rätt att skriva under räkningen” (no shit!?) ”utan det kanske finns ett samtycke precis när räknignen ska skrivas under”.

Exakt. Så fullmakten är OGILTIG, detta eftersom fullmakten varken gör till eller från. Finns det ett samtycke just när räkningen skrivs på, så behövs ingen fullmakt. Finns det inte samtycke just när räkningen skrivs på, så får den ändå inte skrivas under med hänvisning till fullmakten.

FULLMAKTEN ÄR OGILTIG

Jag fattar inte varför de har så svårt att bara medge det. Istället kör man med en mängd akrobatiska kullerbyttor i ett försök att få det att framstå som att fullmakten kanske gäller. Sedan har vi ju det faktum att en god man ska besöka sin huvudman minst en gång i månaden. Om han/hon gör det, precis som uppdraget säger, så kan väl han/hon skriva under den förbannade räkningen när de besöker huvudmannen?

Eller är det så att de inte besöker huvudmannen? Kan det vara så tro? Är det därför de ska krångla med jävla fullmakter som ändå inte gäller? För övrig så kan vilken assistent som helst skriva under räkningen, om de får samtycke från den assistansberättigade. Nej, istället ska vi köra något jävla spel där god man låtsas att de arbetar, överförmyndarnämnden ska låtsas som att de inte blir överfakturerade, och jag ska låtsas som att den ogiltiga fullmakten kan vara giltig. Kanske inte just nu, men det är bäst att utreda det varje jävla månad.

Jag hatar dessutom slöseri med skattemedel, vilket detta de facto är.


Och om inte detta var nog

Så är Optio ett riktigt shady företag även när det inte gäller skattemedel. Nedan följer några berättelser. Och detta är alltså ett företag som jag förväntas sitta och låtsas som att de sköter sitt uppdrag?

Exempelvis då Optio lyckades bli tvångsförvaltare åt en 84 årig man, och började sälja av hans tillgångar. En följetång som sträcker sig över 4 år och slutade i civil rättstvist.

Centrum för rättvisa hjälper en äldre man att upphäva tvångdförvaltning under Optio (2022).

Är det dessa människor vi ska ge våra skattepengar?

Eller förvaltaren/gode mannen som försätter sin huvudman i skulder.

Huvudmannen som blev bestulen på 600 000 kr

Optio hot
Trevliga människor
Optio flashback

Så himla orättvist! Tycker nästan synd om Optio för att de inte kan hitta på vad som helst utan att någon reagerar. Länk

500 kr/veckan till Signild – själva fakturerar de 990 kr/tim

Ren och skär godhet.

Efter olyckan fick Anna en god man. Den personen ska ta hand om hennes ekonomi och bevaka hennes rätt. Målet är att hon ska ha en så bra livskvalitet som möjligt. Den personen ska uppmärksamma hennes behov av sociala kontakter, fritidsverksamhet och daglig sysselsättning. Så beskriver hennes hemkommun, Ängelholms kommun, uppdraget.

Det är alltså hennes god man som ska se till att Anna lever ett så gott liv som möjligt och får de resurser hon har rätt till.

De senaste två åren har Annas gode män kommit från ett företag, Optio AB, som har sitt säte i Västerås, 52 mil från Ängelholm. De personliga besöken från dessa gode män har varit inga eller få. Den dagliga verksamheten för Anna är en timme i veckan som hon inte vill gå på. Anna använder inte sitt kommunikationsstöd. Kaliber får också veta att sjukgymnastiktiderna på vårdcentralen är slut och protesträningen som ska ske hemma ”fungerar inte”.

Anna på Amiralsgatan

Dela med dina vänner
Publicerat iFörsäkringskassan